Úvod / Informácie / Odstúpenie od zmluvy
Tlačiť

Odstúpenie od zmluvy

7. Odstúpenie od zmluvy a záruka vrátenia peňazí
7.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
7.2 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dňa prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 102/2014 Z. z.
7.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: MC WORLD s.r.o., Novomeského 505/49, 949 01 Nitra, Slovensko, alebo e-mailom na adresu: info@bikerplace.sk . Na tento účel môže kupujúci použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:  http://www.bikerplace.sk/informacie/detail/odstupenie-od-zmluvy
7.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
7.5 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný poštou, doporučene na adresu predajcu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zistenia vlastností a funkčností tovaru (najmä tovar poškodený, neúplný, čiastočne spotrebovaný alebo opotrebený), z toho dôvodu má predávajúci právo vrátiť tak platbu za tovar uhradenú kupujúcim zníženú o sumu zodpovedajúcu takémuto poškodeniu, čiastočnému spotrebovaniu alebo opotrebeniu. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný.
7.7 Po odstúpení od zmluvy a za podmienky, že kupujúci vráti tovar nepoškodený, nespotrebovaný ani čiastočne, úplný a neopotrebený, predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.
7.8 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.